Zálohové doklady v programu STEP®

 

Se schválením zákona o DPH se výrazně změnil způsob zdanění zálohových plateb. Tím  došlo k zásadním změnám v práci se zálohovými doklady i v programu STEP®. Celý postup práce se zálohovými doklady byl rozsířen především s ohledem na nutnost přiznání DPH ze zálohové platby.

 

Doklady zdaněných zálohových plateb se vystavují v Ostatních dokladech v řadě Jiných dokladů. Doklad na zdaněnou platbu se vystaví tak,  že obsahuje řádky se základem daně a řádky s vyčíslenou daní. V hlavičce dokladu musí být nastaven typ dokladu na Poskytnutá platba nebo Přijatá platba. Takovýto doklad se uloží ve stavu předběžný. Lze ho vytisknout ve formě zálohového dokladu. Pokud je doklad ve stavu předběžný, tak se nezahrnuje do výkazu DPH, ale nabízí se v saldokontu k párování. Po spárování s platbou se doklad změní na doklad daňový s datem DPH rovným datu platby a lze ho vytisknout s náležitostmi daňového dokladu (Upozornění: po odpárování platby doklad zůstává daňovým dokladem. Pokud doklad nepatří do výkazu DPH je potřebné vrátit stav dokladu na předběžný).

Fakturu se zdanitelným plněním vystavíte na celou částku plnění. Ze založené faktury se pak funkcí vyúčtování zdaněné platby a volbou dokladu zdaněné platby odečte zdaněná platba. Tím ve faktuře vznikne řádek s odečtením zdaněného základu platby a řádek s odečtením daně z platby. Tisk daňového dokladu v rekapitulaci DPH obsahuje jen zbývající základ pro výpočet daně a odpovídající vypočetnou daň.

 

Pro doklady zdaněných plateb doporučujeme nastavit zvláštní řady dokladů (zvlášť pro přijaté zdaněné platby a zvlášť pro poskytnuté zdaněné platby). Řada se nastaví podobným způsobem jako řady jiných dokladů pro závazky a pohledávky. Pro řadu přijatých zdaněných plateb nastavte Typ dokladu na Závazek a Zdaněná platba  na ANO, pro poskytnuté zdaněné platby nastavte Typ dokladu na Pohledávka a Zdaněná platba na ANO.

 

Postup pro přijatou zálohovou platbu s poviností přiznat daň

V řadě dokladů pro přijaté zdaněné platby vystavíte nový doklad na základě přijaté platby nebo vašeho požadavku na zaslání platby (předpis zálohy). V hlavičce vyplníte odběratele a ostatní náležitosti jako u normálního dokladu. Datum DPH vyplňovat nemusíte. Podle přednastavených hodnot v konfiguraci řady dokladů se nastaví typ dokladu na hodnotu Přijatá platba. Hlavičku dokladu uložíte. Řádky dokladu sestavíte jako běžný daňový doklad. Založíte řádek s textem plnění,  s částkou bez DPH  a vyplníte příslušný kód sazby DPH (např. 19 pro plnění v tuzemsku se základní sazbou). V případě, že vystavujete doklad pro zahraničního partnera použijte správný kód sazby podle toho, zda se jedná o dodání či dovoz zboží, poskytnutí služby a podle toho zda je nebo není plnění osvobozeno. Řádek s částkou DPH případně upravíte.Takto vystavený doklad uložíte a můžete ho vytisknout jako zálohový doklad, pokud doklad bude sloužit pro předpis zálohy.

 

Přijatou platbu v subsytému banka spárujte s předběžným dokladem pro zdaněnou platbu. V případě, že se liší částka dokladu od platby  upravte částku na dokladu tak, aby souhlasila s platbou a doklad s platbou spárujte.  Tyto doklady na zdaněné platby nikdy neproplácejte částečně. Z principu funkce programu by se do výkazu DPH dostaly částky uvedené na dokladu a nikoliv částky odpovídající platbě. Při spárování se doklad zdaněné platby zaúčtuje, nastaví se datum DPH shodné s datem platby a z předběžného dokladu se stane daňový doklad.

 

Běžným způsobem vystavíte vydanou fakturu na celkovou částku za služby nebo zboží. V seznamu faktur se na ni nastavíte a zvolíte funkci Vyúčtování zdaněné platby (klávesa V). Zde v nabídce vyberete příslušný doklad zdaněné platby. Na fakturu se přidají řádky s odpočtem základu zdaněné platby a přiznané částky daně.  Výsledná částka faktury se sníží o zdaněnou platbu.

 

Pro účtování zdaněné přijaté platby je potřeba mít nastavenu souvztažnost pro zaúčtování základu daně JD-ZAL-základ z přijaté platby a pro zaúčtování DPH JD-ZAL-DPH z přijaté platby. Ve fakturách pro vyúčtování zdaněné platby třeba mít pro účtování základu nastaveno FV‑vyúčt.zdaň.přijat.platby a pro účtování DPH nastaveno FV‑DPH vyúčt.z.přijat.platby. Do souvztažnosti pro vyúčtování zdaněné zálohy doplňte k nesaldokontní straně párovací údaj ZP (zdaněná platba), aby docházelo k účetnímu párování na účtu zdaněné zálohy


Příklad možného účtování přijaté zálohové platby a jejího vyúčtování

Pro příklad účtování je použita přijatá platba na celkovou částku 119 Kč a faktura na částku 238 Kč. Oba doklady v základní sazbě 19%.

 

Doklad zdaněné platby

 

 

 

 

 

324

 

Základ zdaněné zálohové  platby

účtováný k datu platby

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324

 

 

343

 

Přiznaná daň ze zálohové platby

 

 

19

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platba

 

221

 

 

324

 

Přijatá platba

 

 

119

 

 

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktura s vyúčtováním

 

311

 

 

604

 

Základ předmětu plnění

 

 

200

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311

 

 

343

 

Daň odpovídající základu předmětu plnění

 

 

38

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311

 

 

324

 

Základ zdaněné zálohové platby

 

 

-100

 

 

 

 

-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311

 

 

343

 

Přiznaná daň ze zálohové platby

 

 

-19

 

 

 

 

-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup pro poskytnutou zálohovou platbu

Pro poskytnutou zálohovou platbu je postup v podstatě stejný. Rozdíly jsou pouze v typu jiného dokladu a v nastavených souvztažnostech. Jiný doklad je typu  Poskytnutá platba. Souvztažnosti pro jiný doklad jsou pro základ JD-ZAL-základ z poskytnuté platby a pro zaúčtování DPH JD-ZAL-DPH z poskytnuté platby. Pro vyúčtování poskytnuté platby je třeba mít pro účtování základu nastaveny souvztažnosti FP‑vyúčt.zdaň.poskyt.platby a pro zaúčtování DPH nastaveno FP‑DPH vyúčt.z.poskyt.platby.

 

Postup při částečných platbách na zálohovou fakturu

 

Zálohové faktury, u kterých se předpokládá úhrada částečnými platbami je možné zakládat  jako dosud. Tedy založit doklad typu faktura, nastavit příznak zálohové faktury a určit spárovací doklad pro sledování finanční hodnoty zaplacené částky. Položku platby spárujete se zálohovou fakturou, vytvoříte doklad zdaněné platby a tento doklad zdaněné platby proplatíte spárovacím dokladem, který je přiřazen zálohové faktuře. Vyúčtování zdaněné platby na konečné faktuře se provede shodným postupem popisovaným výše. Novou možností je zakládat zálohovou fakturu bez vazby na spárovací doklad. Postup je stejný, klávesou Z na dokladu nastavíte, že doklad bude zálohový, ale nevyplníte skupinu spárovacích dokladů a nastavení uložíte. Při párování na takto založenou zálohovou fakturu, dojde ke generování dokladu na zdaněnou platbu a do zálohové faktury se zapíší údaje o základu a dani z generovaného dokladu. Tím se sníží finanční hodnota zálohy a je zajištěno, že při částečné platbě zůstává na zálohové faktuře jen zbývající předpokládané zdanitelné plnění.

 

 

Změny při párování bankovních výpisů

 

Automaticky se nepárují platby s datem nižsím, než je datum účtování dokladu. Při platbě na doklad, který je zaúčtován později, než je datum platby je umožněno vygenerování dokladu na zdaněnou platbu s převzetím daňového rozpisu ze vzorového dokladu. Postup je následující: - vygenerování dokladu s možností poměrného nebo postupného převzetí daňového rozpisu při částečné platbě - oprava dokladu přijaté zdaněné platby - zaúčtování dokladu přijaté zdaněné platby - odúčtování vzorového dokladu (v definici řady doporučujeme nastavit nerušení předkontací při stornu) - doplnění vyúčtování zdaněné platby do vzorového dokladu a snížení finanční hodnoty vzorového dokladu - zaúčtování vyúčtování zdaněné platby - spárování položky bankovního výpisu s dokladem zdaněné platby. Možnost generování dokladu zdaněné platby je i v okně ručního párování. Generování se vyvolá klávesou Z. V horním okně pro bankovní výpis se do generovaného dokladu přenesou údaje z řádku bankovního výpisu, v dolním okně se do generovaného výpisu přenesou udaje ze vzorového dokladu s postupem generování a účtování jak je uvedeno výše.