STEP SQL

Základní charakteristika

Ekonomický informační systém STEP® je program využívající technologii klient/server. Aplikaci jsme napsali ve vývojovém prostředí PowerBuilder, vhodný operační systém pro pracovní stanice je Windows 95 popř. Windows NT, síťový operační systém doporučujeme MS Windows NT server popř. UNIX. Aplikaci jsme postavili s využitím DB ORACLE. Systém STEP®SQL je produkt s otevřenou architekturou umožňující propojení s dalšími databázemi a programy. K datům uloženým v prostředí STEP®SQL umožňujeme přístup i běžnými programovými prostředky např. MS Office apod. Díky použitému RDBMS je zajištěna jak ochrana dat na úrovni vlastní databáze a transakční režim zpracování jednotlivých operací, tak zpracování vybraných operací s využitím uložených procedur prováděných přímo na databázovém stroji. Použitá architektura umožňuje vybrané operace vykonávat na aplikačním serveru a tím minimalizovat nároky na datové přenosy po síti.

Systém STEP®SQL jsme vytvořili pro komplexní zpracování veškeré ekonomické agendy společnosti. Zahrnuje všechny důležité moduly potřebné pro evidenci činností, které v konečném důsledku jakýmkoliv způsobem ovlivňují hospodaření společnosti. U celé aplikace jsme kladli maximální důraz na kompaktnost, standardní a jednoduché ovládání všech modulů, na provázanost jednotlivých modulů a především na minimalizaci potřebných „ručních“ vstupů do systému. Dalším kladem celého systému je jeho pružnost zaručená parametrickým nastavením jednotlivých modulů, což umožňuje jeho nasazení a zavedení prakticky v libovolném typu organizace a to v relativně krátké době.

Systém STEP®SQL pracuje v reálném čase, proto jsme ve všech subsystémech usilovali o co nejsnazší, ale zároveň co nejpreciznější pořízení prvotních dokladů, jako je vystavení faktury, pokladního dokladu, příkazu k úhradě, spárování jednotlivých položek saldokonta apod. Po založení dokladu se vždy aktualizují příslušné knihy a doklad je možné jednotným způsobem proúčtovat a přenést tak potřebné informace do účetnictví.

Základní moduly
Stavebními kameny ekonomického informačního systému STEP®SQL jsou následující moduly, umožňující pořízení prvotních dokladů, jejich následné proúčtování a sledování stavových hodnot.

Ekonomické agendy
PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
BANKA
POKLADNA
FAKTURY
VÝKAZY DPH
DEVIZOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
SALDOKONTO
UPOMÍNKY

Sledování materiálu, zboží a zásob
SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
ZAKÁZKY

Ostatní agendy
SMLOUVY
FINANČNÍ KALKULACE SMLUV
MAJETEK

Obecné výstupy
EXPORT IMPORT

Oblast nasazení
Ekonomický informační systém STEP®SQL jsme koncipovali pro středně velké a velké společnosti libovolného typu, používající lokální či rozsáhlé sítě. Je určen jak pro jednoduchou, tak pro rozvětvenou organizační strukturu zahrnující mateřský závod s několika desítkami poboček.
Aplikace STEP®SQL (verze 2.7.50) podporuje Oracle Database 11gR2, Solaris 11, Linux 6 a Oracle Exadata. Pro více informací kontaktujte: stratos@inf.cz

Společné rysy jednotlivých subsystémů a dokladových řad

Jednotný způsob zakládání dokladů
Prakticky všechny doklady se zakládají s využitím tzv. dokladové karty. Jde o jednotnou šablonu pro všechny typy dokladů, která obsahuje jak obecné údaje evidované u každého dokladu tj. číslo, datum, partner, řádky dokladu s popisem a částkou apod., tak má navíc specifické údaje pro konkrétní doklad. Ke každém dokladu je možné přidat libovolný počet dalších údajů všech datových typů, jako je číslo, text, datum, výčet nebo hodnota z uživatelsky definovaného číselníku.

Jednotný přístup k účtování dokladů
Všechny doklady se účtují stejným mechanismem s využitím katalogu souvztažností a účetního rozvrhu. Vhodným přednastavením souvztažností můžete docílit optimálního režimu účtování.

Stavové informace na kartě dokladu
Na každé dokladové kartě standardním způsobem zobrazujeme informace o stavu dokladu, účetní zápisy vázané k tomuto dokladu, dále pak veškeré informace o „pohybech“ na dokladu, např. jak byl doklad proplacen, nebo naopak, co bylo s tímto dokladem placeno, přiřazení skladové příjemky k přijaté faktuře, faktury k zařazovacímu protokolu v majetku apod.

Standardní prostředí a ovládací prvky
V každém subsystému budete používat standardní ovládací prvky a uživatelské rozhraní. Pro prohlížení dokladových řad ostatních knih a tabulek je k dispozici sada nástrojů pro snadné a přehledné zobrazení a dohledání potřebných údajů. Mezi tyto patří uživatelské nastavení obrazovky, definice filtrů, třídicích kritérií, obecné podmínky využitelné při hledání či označování položek podle libovolného kritéria apod.

Adresář firem
Adresář firem (obchodních partnerů) umožňuje evidovat značné množství informací o jednotlivých partnerech a ukládat je včetně jejich historických hodnot (původní adresy apod.). Tento adresář využijete na všech místech, kdy je vyžadován odkaz na partnera. Díky této skutečnosti získáte nepřeberné množství informací o partnerech. Můžete si tak zobrazit všechny doklady k jednomu partnerovi, obchodní bilanci s ním za určité období a mnoho dalších.

Variantnost
Tam, kde je to vhodné ( u adresáře, číselníků, účetního rozvrhu apod.) si můžete definovat časově odlišné varianty jednotlivých položek. Tato skutečnost vám umožní na jedné straně sledovat např. informace o jedné společnosti (obchodní obrat, platební kázeň apod.) v průběhu času nezávisle na tom jak se mění např. sídlo firmy, její právní forma apod. Na druhé straně vám to dovolí pro libovolný časový úsek definovat odlišné informativní a významové identifikátory k této firmě.

Jazykové mutace
Celou aplikaci jsme připravili na použití jazykových mutací, toto znamená, že veškeré vypisované a zobrazované texty jsme uložili do „národních“ tabulek, pouhým přepnutím změny komunikace s uživatelem přejdete na jiné jazykové prostředí.


Ekonomické a finanční moduly

Aplikace obsahuje všechny ekonomické a finanční moduly, které potřebujete k vedení účetnictví a všech s nim souvisejících činností, jako jsou např. faktury, pokladna, banka, majetek, skladové hospodářství a účetnictví. Moduly používají jednotné ovládání, jsou navzájem propojeny, splňují nadstandardní požadavky na funkcionalitu a vyznačují se rozsáhlou flexibilitou.

Systém umožňuje vedení účetnictví podle platných zákonných norem. Pro potřeby okamžitých odhadů daní či cashflow si můžete jednotlivé doklady předběžně promítnout do těchto odhadů a to i bez jejich zaúčtování. Další rozsáhlé možnosti poskytuje systém prostřednictvím kategorizace účetních položek. Aplikace STEP®SQL podporuje a umožňuje vedení účetnictví dle IAS17, US, GAAP resp. paralelní vedení účetnictví podle různých účetních standardů.


Collections

V návaznosti na banku, saldokonto, smlouvy a podobně zabezpečuje tento modul činnosti spojené s neuhrazenými pohledávkami, vytvářením upomínek, penalizací apod. Můžete si definovat postupy při vymáhání jednotlivých druhů pohledávek a realizovat je automaticky či ad hoc. Dále si zde určíte navazující činnosti spojené s předáváním pohledávek k vymáhání třetím stranám či s předčasným ukončením smluvních vztahů.Controlling

Systém zabezpečuje potřebné činnosti spojené s kontrolami účetnictví a výkaznictví, dohledání a vysvětlení případných nejasností.


Majetek

Modul majetek vám umožňuje jak správu vlastního majetku, tak i majetku, který je z pohledu společnosti ve vlastnictví třetí strany, ale má souvislost s některými vašimi finančními operacemi. Tento modul zabezpečuje veškeré potřebné činnosti s majetkem jako je např. jeho pořízení, zařazení, různé způsoby odepisování, vyřazení apod. Tento modul je propojen s modulem smlouvy. Umožňuje též sledovat historii vztahu ke konkrétnímu majetku jako je např. předmět, který byl původně financován prostřednictvím WholeSale finance (financování velkoobchodu) a následně se pak stal předmětem finančního leasingu.


Podpora EDI

V rámci celé aplikace je možné realizovat export a import určených dokladů v EDI formátu.

WorkFlow

Aplikace STEP® SQL disponuje aparátem pro definici a správu pracovních postupů. U vybraných objektů je možné definovat vlastní stavy a úkony, které jsou u těchto objektů v daný okamžik možné a uskutečnitelné. Vedle těchto stavů a úkonů si můžete nadefinovat celý průběh zpracování. V praxi vám umožníme tímto způsobem zautomatizovat proces zpracování jednotlivých dokladů. Tímto nástrojem promítnete vaše interní směrnice i celou metodiku o oběhu dokladů do programu.

Řízení a správa smluvních vztahů

Pomocí tohoto modulu si můžete definovat, evidovat, spravovat a řídit veškeré smluvní vztahy s partnery. Smlouvy si můžete rozdělit do jednotlivých kategorií a k nim přiřazovat jejich finanční, časové, daňové a ostatní souvislosti. Systém automaticky generuje jednotlivé doklady a kontroluje plnění příslušných závazků. Kombinací se systémem WorkFlow získáte velmi silný nástroj zabezpečující poskytování finančních služeb zcela v souladu s interními předpisy bez možnosti jejich obejití či zneužití. Systém obsahuje nástroje pro uživatelské definice jednotlivých finančních produktů, jako jsou například finanční leasing, operativní leasing, splátkový prodej, úvěr, velkoobchod apod. pro hmotné i nehmotné předměty.

Scoring

Scoring je v aplikaci STEP® SQL soubor uživatelsky nastavitelných parametrů a nástrojů, které umožňují vyhodnocení dat v přesně definovaném okamžiku zpracování smlouvy ( úvěrové, leasingové).

Správa dokumentů

Aplikace STEP® SQL vám umožňuje správu elektronických dokumentů. Uložíte si a zaevidujete libovolný typ dokumentu v elektronické podobě ( např. Word, Excel, Acrobat Reader, JPG, GIF atd.). U každého dokumentu uvedete jeho typ s odkazem na uživatelsky definovaný katalog typů dokumentů jako jsou technický průkaz, smlouva nebo nabídka. Každý dokument můžete svázat s libovolným počtem objektů evidovaných v aplikaci ( partner, smlouva, předmět, doklad, osoba, atd).

Řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Základem celého systému je zákazník, či obecněji řečeno jakýkoliv váš obchodní partner. Program STEP® SQL vám umožňuje uchovávat nejen účetní ale i veškeré další informace ve vazbě k partnerovi, včetně jejich jednotlivých verzí a historických hodnot jako je původní adresa nebo předchozí telefonické spojení, personální obsazení apod. V návaznosti na ostatní moduly jako jsou např. systém správy dokumentů, správy kalendářů a úkolů můžete tento modul používat pro řízení vztahů se zákazníky ( tzv. Customer relationship management).

Kalendář, úkoly a projekty

Součástí aplikace STEP® SQL je kalendář a správa úkolů. Pro každý, ať již lidský či technický zdroj ve společnosti (zasedací místnost, počítač, automobil apod.) máte k dispozici kalendář pro plánování jednotlivých akcí, úkolů a času využití. Je zde vazba na ostatní hmotné či lidské zdroje, takže k jednotlivým akcím můžete rezervovat technické prostředky či přizvat spoluúčastníky. O jednotlivých akcích evidovaných v kalendáři můžete všechny dotčené osoby automaticky předem informovat v předurčených časech prostřednictvím emailu nebo SMS.

Generátor výstupů

Výrazným prvkem flexibility je prakticky zcela volná tvorba uživatelských sestav dle naprosto libovolných požadavků. Definice běžné sestavy trvá většinou několik minut a zvládne ji každý průměrně zdatný uživatel. K tvorbě výstupů máte k dispozici všechna data uložená v systému STEP® SQL.

Jádro systému a uživatelské nastavení aplikace

U každého klienta vytvoříme po instalaci oblast se standardními systémovými procedurami a pak oblast se specifickými úpravami pro danou instalaci, která je zcela uživatelsky přístupná a modifikovatelná.