STEP FOX

Základní popis

SW STEP® je aplikován v obchodních, účetních, poradenských a leasingových společnostech. Hlavním přínosem využívání SW STEP® je rychlá dostupnost požadovaných informací a následná úspora času, ve kterém máte možnost se plně věnovat vlastním podnikatelským záměrům. Kvalitní software, za který současní uživatelé SW STEP® považují, poskytuje svému majiteli přehledné a stále aktuální informace o finanční situaci firmy. Tyto informace lze využít při zpracování ekonomických analýz a podkladů pro další rozhodování. Kvalitní evidence dokladů je hlavním předpokladem pro vytvoření podkladů pro výkazy finančních úřadů a ročních uzávěrek.

Funkční charakteristika

Softwarový produkt STEP® obsahuje veškeré agendy obvyklé pro ekonomický úsek společnosti. Systém STEP® je možno rozdělit do tří oblastí: ekonomické agendy, obchodní systém, ostatní agendy.

Společné rysy programu jsou:

- jednotné uživatelské prostředí
- vysoká flexibilita díky použití množství katalogů
- kompletní evidence dokladů
- vzájemná provázanost na všech úrovních
- výstupy z účetnictví požadované bankou a finančním úřadem
- exporty a importy po médiích
- aktuální přehled pohledávek a závazků bez nutnosti zaúčtování
- automatizace bankovních a devizových operací
- průběžné vedení účetnictví ve více obdobích současně
- využití uživatelských filtrů při vytváření tiskových sestav
- velké množství pevných i uživatelsky nastavitelných výstupních sestav
- uživatelsky definovatelné výstupy v cizím jazyce
- předávání dokladů v EDI formátu

Celý produkt se vyznačuje značným stupněm modulárnosti, přizpůsobivosti a variability. Jeho jádrem je cca 50 katalogů pomocí kterých lze popsat podmínky, do nichž se produkt instaluje (např. organizační strukturu, strukturu účetního rozvrhu, souvztažnosti, přístupová práva na základě pracovních náplní atd.). Produkt tedy pracuje teprve na základě těchto informací a tímto způsobem lze zabezpečit jeho přizpůsobení libovolným podmínkám. Naše zkušenosti s jeho zaváděním nás opravňují k tvrzení, že jej lze s úspěchem použít jak u firmy se dvěma zaměstnanci, tak i v podniku s několika tisíci zaměstnanci, vždy s miliardovým obratem.

Složeni SW - moduly

Ekonomické agendy

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ účtová osnova, katalog souvztažností, automatické účtování - předkontace, kontrola správnosti účtování, účetní deník, předvaha, hlavní kniha, výsledovka, rozvaha, číselník středisek, středisková analýza nákladů a výnosů, přehled hospodaření středisek, provedení předběžné uzávěrky a závěrky.

BANKA editace, generováni příkazů k úhradě, přenos příkazů k úhradě a výpisů účtu z banky v elektronické podobě, devizové účty, párování plateb a faktur, přehled finanční situace ke dni, platební kalendář, penalizace

POKLADNA tisk příjmových a výdajových dokladů, pokladní kniha, možnost dodatečného zadání počátečního zůstatku, přepočet pokladní knihy, vazba na saldokonto, devizová pokladna, vystavování dokladů do dvou časových období

FAKTURY kniha faktur přijatých, kniha faktur vydaných, vystavování faktur, proplácení pokladnou, zálohová platba, hromadný tisk označených faktur, tisk adres


Systém, katalogy - marketingová databáze

KATALOGY organizace, závody, uživatelé systému a jejich přístupová práva, bankovní účty, pokladny, skupiny faktur, smluv a majetku

ČÍSELNÍKY odběratelé a dodavatelé, kódy bank, konstantní symboly, katalog DPH, penalizace, skupiny adres, kurzovní lístek

SALDOKONTO saldokonto odběratelů, dodavatelů, pokus o smír, vzájemné vyrovnání, penalizační faktury, bilance závazků a pohledávek

ZPRACOVÁNÍ DPH seznam daňových dokladů, podklady pro DPH - sestava daňových plnění po jednotlivých daňových skupinách

DEVIZOVÉ OPERACE


Sledování materiálu, zboží a zásob

SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Systém oběhu zboží v sobě spojuje obvyklé činnosti ve skladovém hospodářství a komunikaci s registrační pokladnou. Tak jsou získávány podklady pro automatické promítání prodaného množství jednotlivých položek do stavu skladu nebo prodejny. Hlavním úkolem systému je zjednodušení práce v obchodě, snížení stavu zásob a obecně zvýšení efektivnosti hospodaření společnosti.


Ostatní agendy
SMLOUVY Modul pomáhá řešit problém evidence smluv, definice splátek, kontrolu plnění pohledávek a závazků, vyplývajících z dodavatelských a odběratelských smluv a jejich návaznost na účetnictví. Obsahuje funkce cash flow, sestavuje podle zadaných hledisek dlouhodobý platební kalendář. Při spojení s modulem Faktury umožňuje automatické generování faktur pro zadané splátky.
LEASINGOVÝ MODUL - pro leasingové společnosti může být subsystém SMLOUVY rozšířen o funkce podporující leasingové operace - např. výpočet platebního kalendáře, leasingového koeficientu atd. Tento modul byl naprogramován na základě požadavků Asociace leasingových společností a dále je udržován v souladu s novými poznatky z praxe jejích členů.

FINANČNÍ KALKULACE SMLUV

MAJETEK

PERSONALISTIKA A MZDY

OBECNÉ VÝSTUPY

EXPORT IMPORT

Podvojne ucetnictvi

Systém podvojného účetnictví je plně integrován do všech zpracovávaných agend. Po správném nastavení umožňuje přehledné účtování jednotlivých akcí. Lze říci, že účtování je vlastně vedlejší produkt zpracovávání jednotlivých agend. Toto ovšem rozhodně neznamená, že by účetnictví byla věnována menší pozornost než ostatním subsystémům. Subsystém účetnictví je modul silně flexibilní, který vyhoví opravdu širokému spektru požadavků. Základními kameny tohoto subsystému jsou dva katalogy, katalog účetního rozvrhu a katalog souvztažností. Účetní rozvrh má pouze dvě omezení, maximální délka analytik 40 znaků, max. počet analytik 6. V uvedeném rozsahu máte možnost nadefinovat prakticky libovolný model účetní osnovy od nejjednodušší po velmi složitou. Katalogem účetních souvztažností je možno adresně popsat zaúčtování libovolného účetního případu v rámci celého systému. Tímto je umožněno, aby po vyškolení „účtoval“ prakticky kdokoliv. Účtování může probíhat zároveň do všech období v rámci jednoho roku, a do dvou let po sobě jdoucích, což je výhodné především při roční uzávěrce. Při závodovém zpracování je možné ve vrcholovém účetnictví evidovat jak předvahy jednotlivých závodů, tak vytvářet tzv. součtovou podnikovou předvahu.
Úloha vytváří účetní knihy - deník, hlavní knihu, předvahu a další sestavy. Účetní osnovu lze tisknout v cizím jazyce.


Banka

Systém banka je určen pro sledování aktuálního stavu bankovního účtu podle výpisů z banky, vystavování příkazů k úhradě a inkasu, pro sledování saldokonta a pro automatické či ruční párování plateb s výpisy z banky. Je možné evidovat pohyb na více bankovních účtech. Lze tisknout různé saldokontní sestavy, krátkodobé platební předpovědi, opisy příkazů k úhradě a bankovních výpisů. Pro vybrané dlužníky můžete vytisknout některou ze zapsaných upomínek. Evidované údaje je možné přenášet v elektronické podobě.

Pokladna

Systém pokladna je určen pro práci s pokladní knihou, pro vystavování pokladních dokladů (příjmový, výdajový pokladní doklad) s respektováním DPH. V systému je možné evidovat více pokladen. Lze tisknout jak jednotlivé pokladní doklady, tak sběrný účetní doklad, pokladní knihu v různých podobách a výkaz DPH. Během práce máte vždy k dispozici aktuální konečný zůstatek.

Fakturace

Systém faktury je určen pro vytváření odeslaných a evidenci přijatých faktur. Faktury lze rozdělit do 99 skupin (různé číselné řady). U jednotlivých skupin se předem nastavují potřebné specifikace, volitelné jsou například: bankovní účty, způsob číslování, odpovědný pracovník, procedury pro tisk. Faktury odeslané se vytváří komfortním způsobem ručně (s využitím ceníku a připravených textů), nebo se vygenerují na základě prodeje ze skladu, provedené zakázky či evidence stálých plateb ve smlouvách. Při opakovaném vystavování podobných faktur, lze novou vytvořit jako kopii předcházející a upravit nové údaje. Délka faktury není omezená. Při zadávání odběratele z katalogu si můžete ověřit plnění závazků daného odběratele prohlížením aktuální bilance závazků a pohledávek.

Program respektuje aktuální legislativu a DPH automaticky vypočítá ze základu daně. Dále vytváří seznamy daňových dokladů pro finanční úřad. Kniha odeslaných a přijatých faktur je vedena automaticky. Založené faktury jsou předávány do úlohy banka k dalšímu zpracování (příkaz k úhradě, saldokonto, párování).


Majetek

Modul majetek zajišťuje evidenci inventárních karet budov, strojů, zařízení a pozemků a evidenci pohybů (zařazení, přecenění, převod, vyřazení). Účetní daňové odpisy se provádějí automaticky na základě stanoveného odpisového plánu. Program umožňuje vazbu na místa a evidenci pracovníků. Systém vytváří inventární sestavy, přehledové sestavy podle Vámi zadaných požadavků.
Ke každé kartě jsou evidovány doplňkové nezávazné údaje.

Smlouvy

EVIDENCE SMLUV - smlouvy se dělí do skupin např. na prodej, pronájem, střediska. Ke skupině smluv se přiřazují typy předmětů, které jsou podrobně popsány v proměnných položkách. Tak si snadno a rychle evidujete např. SPZ auta, číslo motoru, barvu. Předměty smluv lze přiřadit k majetkové kartě.
K jednotlivým typům smluv jsou předepsány plnotexty, které se doplňují o proměnné položky z každé smlouvy. Texty lze uchovat v paměti počítače a jsou kdykoliv znova přístupné.

LEASINGOVÝ MODUL - pro leasingové společnosti může být subsystém SMLOUVY rozšířen o funkce podporující leasingové operace - např. výpočet platebního kalendáře, leasingového koeficientu atd. Tento modul byl naprogramován na základě požadavků Asociace leasingových společností a dále je udržován v souladu s novými poznatky z praxe jejích členů.

CASH-FLOW - moderní nástroj řízení.
Důsledná evidence dodavatelských a odběratelských smluv umožňuje vytváření předpovědi finančních toků. Před vytvořením kalendáře si sami stanovíte, co má obsahovat: členění kalendáře po dnech nebo měsících, částky včetně DPH, smlouvy jen platné nebo včetně návrhů.


Sklad

Systém oběhu zboží v sobě spojuje obvyklé činnosti ve skladovém hospodářství a komunikaci s registrační pokladnou. Tak jsou získávány podklady pro automatické promítání prodaného množství jednotlivých položek do stavu skladu nebo prodejny. Hlavním úkolem systému je zjednodušení práce v obchodě, snížení stavu zásob a obecně zvýšení efektivnosti hospodaření organizace.
Systém umožňuje nastavit 999 skladů v 99 skupinách. Všechny sklady jsou zásadně považovány za samostatné jednotky, což dovoluje kontrolu jejich hospodaření jak z hlediska účetního, tak i z hlediska oběhu zboží. Každý sklad má vlastní číselné řady dokladů.

Personalistika a mzdy

Modul personalistika a mzdy slouží k personální evidenci osobních údajů, evidenci docházky, výpočtu mezd, tisku sestav osobní evidence, tisku mzdových rekapitulací a statistických výkazů, mzdových listů. Systém umožňuje automatické zaúčtování podle zvoleného členění nákladových účtů, vystavování příkazů k úhradě s následným automatickým párováním bankovních výpisů.

Personální systém zajišťuje:
Sledování všech potřebných osobních údajů zaměstnance, tvorbu formulářů s doplňováním údajů datové základny (smlouvy, potvrzení ..), výstupy pro zdravotní pojišťovny

Mzdový systém umožňuje:
Výpočet měsíční mzdy s návazností na tarifní tabulku členěnou podle tříd a stupňů, sledování doby odborné praxe (rozpočtové a příspěvkové organizace)
Výpočet časové, úkolové a smíšené mzdy s návazností na sazebník profesí, sledování podle čtyř nákladových hledisek (střediska, zakázky,...)
Mzdy lze zpracovávat dislokovaně a pak provádět přenos pro centrální zpracování. Systém obsahuje základní sestavy pro tisk výplatních listin, výčetek platidel, mzdových sáčků a pásek, sestavy dokládající odvody daní a pojištění. Mzdový list odpovídá požadavkům orgánů správy daní a pojištění. Systém uchovává kompletní data, která se váží k výplatním obdobím, což umožňuje široké spektrum výstupů vytvářených generátorem sestav a rekapitulací pro požadované období.